IFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1. Správce osobních údajů

 

EuroPainClinics Fyzio s.r.o. 

IČ: 099 99 060

sídlem Durďákova 336/29, Černá Pole, 613 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 122066

web: www.fyzioepc.cz 

e-mail: brno@fyzioepc.cz, hradec@fyzioepc.cz

 

 

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Subjekty zpracování osobních údajů

Subjekty zpracování osobních údajů jsou primárně zákazníci – pacienti správce při poskytování zdravotních služeb. Subjekty osobních údajů mohou dále být dodavatelé zboží a/nebo služeb správce, zaměstnanci správce a/nebo zaměstnanci dodavatelů či odběratelů služeb správce.

 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

O subjektech osobních údajů zpracováváme pouze takové údaje, jež jsou z pohledu činnosti správce a zákona nezbytné k poskytování služeb správcem. Obecně se tak jedná mimo kontaktní údaje pacientů (jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo), bydliště, pojišťovna pacienta, apod.) i o informace o zdravotním stavu pacienta.

 

4. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 4. je

 

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (jedná se zejména o poskytovatele služeb IT, právní a daňových služeb). Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí, a to ani mimo území Evropské unie. Informace o Vašem zdravotním stavu neposkytujeme žádným třetím osobám, není-li takové poskytnutí Vašich osobních údajů předmětem zákonné povinnosti.

 

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu 4. jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 

6. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

7. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu 5), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte 

Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se do EuroPainClinics Fyzio vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Nová posila našeho týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové!
01.02.2023

Nová posila našeho týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové!

S potěšením vám představujeme novou sympatickou tvář, která se stává posilou našeho týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové. K fyzioterapeutce Mgr. Elišce Uhlířové se od ledna připojila...
Zobrazit
Hluboký stabilizační systém – proč je důležité držet jej aktivní
18.01.2023

Hluboký stabilizační systém – proč je důležité držet jej aktivní

Bolest zad vychází z celé řady příčin, a když si klademe otázku – často i při běžných činnostech, cvičení, nebo při dlouhodobém sezení – proč mě pořád tolik ta záda bolí, je potře...
Zobrazit
Naše poradna: Za jak dlouho se fyzioterapií zlepší můj stav?
15.12.2022

Naše poradna: Za jak dlouho se fyzioterapií zlepší můj stav?

Zbavit se bolesti a pohybových problémů co nejrychleji a vrátit se co nejdříve do běžného života, k obvyklým aktivitám, zájmům, do práce, to je přáním každého člověka, který se nachází v...
Zobrazit